RAADSBLOG: Gemengde gevoelens over nieuwe subsidietafels

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 april werd uitvoerig gesproken over de subsidietafels. Een zestal insprekers had zich gemeld om hun positieve danwel negatieve gevoel over de nieuwe vorm van subsidieverdeling te uiten.

Sceptisch over de nieuwe subsidieverdeling
Mira Moreno van ‘Dansen aan de Vliet’ is tijdens de bijeenkomst erg geschrokken en ziet de nieuwe regeling als de mogelijke ondergang van veel organisaties. ‘De kleine partijen zullen geen kans meer krijgen op subsidie en kunnen zich niet verder ontplooien omdat alleen de grote partners mogen aanschuiven.’ Ook Annet Weijermars van het Huygens Festival is sceptisch. ‘Overleg aan tafel kost veel tijd. Deze tijd besteed ik liever als het onbezoldigd organiseren van het Huygensfestival.’

Maar er zijn ook positieve woorden
Niet alle insprekers waren negatief. Zo sprak SenW manager Peter van den Berg lovend over over een open en transparante manier van geld verdelen. ‘Vanuit onze ervaring met de tafel ‘Ruimte voor verschillen’ is inmiddels duidelijk dat we over schotten heen moeten kijken. Elkaar leren kennen en gebruik maken van elkaars netwerk en krachten. Als we denken in kansen en mogelijkheden zullen we het samen tot een succes brengen.

Subsidietafels bieden nieuwe kansen
Hans van Ierland van het platform Lokale Democratie sprak kort en krachtig. ‘Het schept nieuwe kansen en kan een verrijking zijn voor de lokale democratie.’ Tot slot sloot theaterdirecteur Rogier Helwig van het Ludens Theater de reeks van insprekers positief af. Hij sprak over een verfrissende methodiek. ‘Kennis en kunde kan gedeeld worden en direct gebruikt worden in de uitvoering van projecten.’

De raad gaf dinsdagavond ook een mening
VVD: Na de insprekende partijen was het woord aan de raad. Harma Aris van de VVD trapte af. Zij ziet de positieve kanten van de subsidietafels. Meer samenwerking tussen partners en geen dubbele activiteiten. Daarnaast biedt de subsidietafel kansen voor nieuwe partners. Ze vraagt zich wel af wie de regie over het eindresultaat neemt.

GBLV: Volgens Hans Peter Klazega van Gemeentebelangen kan de nieuwe regeling niet worden doorgevoerd en is het onverantwoord. ‘Kleine partijen hebben geen stem gehad in de wijzigingsplannen. De betrokkenheid van allerlei organisaties is omgeslagen van betrokkenheid naar bezorgdheid. Het systeem vraagt meer tijd van subsidiepartners. Er dient veel overleg plaats te vinden. Tijd en geld wordt door partners liever gestoken in inhoud. Het college bepaalt wie er wel en niet mag aanschuiven aan tafel. Dat vinden we niet kunnen.’

CDA: Stijn Strous begint zijn betoog door te zeggen dat de partij niet met vlag en wimpel vooraan staat om deze verordening te verwelkomen. ‘Er zijn nog wat vragen te stellen. Bijna 10 miljoen bedraagt de subsidiepot die we op een andere manier willen gaan verdelen. Subsidie zegt iets over de relatie met de maatschappelijke partners die belangrijke dingen voor ons uitvoeren. Samenwerken moet daarbij geen doel op zich zijn. Ik zou het super jammer vinden als het hele traject wat we als kansrijk zien een slechte start krijgt. We moeten nog eens kritisch kijken of elke tafel op deze manier gaat. Misschien moeten bepaalde tafels in den beginne eerst uit deze regeling gehouden worden.’

GroenLinks: Jeroen van Rossum vindt het idee van de tafels niet slecht. Hij is er best enthousiast over. ‘We hebben wel nog een hoop antwoorden op vragen nodig. Wij zijn als partij niet onwelwillend over dit tafelmodel maar het heeft tijd nodig voordat het werkt. Het moet dan wel in goede handen zijn. Op dit moment is het klungelig verkocht. We moeten dat rechtzetten, maar dat kost veel tijd. Er is meer onduidelijkheid gezaaid dan dat we voorlichting gegeven hebben.’

D66: Jacco van Maldegem vindt dat er onduidelijkheid heerst en spreekt over mist. ‘Co-creatie is wat D66 wil. Dat is wat anders dan mensen informeren. En op dat punt zit dit voorstel nog lang niet. We staat niet negatief tegenover de tafels, want het bundelen van maatschappelijke initiatieven is prima. We kunnen beter de boel direct open gooien voor nieuwe initiatieven en niet nog een jaar wachten.’ Tot slot wil van Maldegem ook weten hoe de nieuwe initiatieven die de gemeente echt bruisend houden aan tafel komen.

PVDA: Coen van Hoogdalem spreekt over het doel van de nieuwe werkwijze. Dit is samenwerking en een evenwichtiger aanbod. Hij vindt dit op zich een nobel streven. ‘De organisaties zelf maken de afweging van wat nodig is. Daar is de tafel een mooi instrument voor. Kleinere organisaties voelen zich echter al snel tekort gedaan. Wij moeten zorgen voor een veilige omgeving en er moet een gelijk en veilig speelveld komen voor alle organisaties.’  Verder stelt van Hoogdalem voor om bepaalde tafels te bevriezen of later in te voeren. Ook stelt hij voor om pilottafels te starten zodat we kunnen leren en dit kunnen toepassen in de het vervolg.

CU/SGP: Kees Verschoor sluit de eerste termijn af. ‘Het standpunt van onze partij is vooral weergegeven vanuit het Sociaal Domein. De CU/SGP ondersteunt het voorstel om te werken met de tafels. Wij denken dat het de samenwerking tussen de organisaties onderling een impuls zal geven. Zullen in de praktijk nieuwe toetreders die het verdienen om subsidie te krijgen ook echt aan tafel komen? De bestaande partijen hebben een voorsprong. Heeft de gemeente dan voldoende doorzettingskracht om nieuwe partijen een kans te geven.’

Wethouder Rouwendal reageert op vragen
‘Waar het om gaat is dat de gemeente werkt met een aantal beleidsdoelen. Die zijn vastgelegd in het sociaal kompas. Deze zijn door de raad vastgesteld. Ook de vraag of we de doelen willen bereiken met het subsidiebeleid. Het bedrag wordt ook bepaald. Vervolgens komt de vraag hoe de middelen worden ingezet. Het huidige systeem is zo dat de gemeente de doelen heeft vastgesteld en moet wachten op de partners in het veld of ze het geld komen halen. Het werkt effectiever als we een bedrag samenstellen voor een doel en de organisaties uitnodigen om dit geld te verdelen en het doel bereiken. Dat doen we in eerste instantie met de bestaande subsidiepartners. Er bestaat een overgangsrecht omdat je niet ineens de kraan kan dichtdraaien bij bestaande partners.’

Raad zal binnenkort een besluit nemen
Tot zover deze raadsblog. We kunnen niet alle antwoorden op de vragen hier schrijven. In grote lijnen is nu bekend hoe de partijen denken over de subsidietafels. Er zal binnenkort een besluit genomen worden of en hoe de nieuwe subsidieverdeling ingevuld wordt.