VVD Leidschendam-Voorburg niet eens met motie over opvang asielzoekers

Op 13 februari 2024 staat een belangrijk onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg: de opvang van asielzoekers. Een door vrijwel alle partijen ondersteunde motie vraagt het college om een plan te ontwikkelen voor de huisvesting van 448 asielzoekers. Deze motie stelt ook de behoefte aan een permanente, kleinschalige opvanglocatie en benadrukt de noodzaak dat Leidschendam-Voorburg voldoet aan een minimumaantal voor asielopvang. Echter, de VVD-Leidschendam-Voorburg geeft aan lijnrecht tegenover deze motie te staan en deze niet ondersteunen.

Spreidingswet
De aanleiding voor deze discussie is de recente inwerkingtreding van de Spreidingswet op 1 februari 2024. Deze wet biedt de mogelijkheid voor gemeenten om gedwongen te worden tot de opvang van asielzoekers binnen hun grenzen. Voor Leidschendam-Voorburg betekent dit dat de opvang berekend is op 448 personen. De VVD-Leidschendam-Voorburg uit kritiek op de Spreidingswet, vergelijkbaar met eerdere kritiek op de Jeugdwet en de Wmo, waarbij zij aangeven dat dit wederom een landelijk knelpunt naar de gemeenten doorschuift.

Kritiek op andere partijen
Sabrina van den Heuvel, fractievoorzitter van de VVD, benadrukt het onvermijdelijke karakter van de Spreidingswet en de noodzaak voor gemeenten om voor 1 november 2024 een opvangplan te hebben. Echter uit zij ook kritiek op de motie van de andere partijen, die volgens haar slechts focust op aantallen en onvoldoende rekening houdt met lokale omstandigheden en randvoorwaarden.

Geen aandacht voor inwoners en ondernemers
Van den Heuvel stelt: “De motie van deze partijen gaat alleen maar uit van aantallen. Eerder is aangegeven dat de ruimte voor opvang in onze gemeente beperkt is. In sneltreinvaart moet wat betreft de indieners de opvang van 448 mensen geregeld worden. Randvoorwaarden zoals welke groepen asielzoekers wij binnen onze gemeente willen opvangen, hoelang deze opvang zal duren en hoe we voorzieningen en de zorg om veiligheid gaan realiseren ontbreken. Ook wordt er op geen enkele wijze aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij betrokkenen zoals onze inwoners en ondernemers.”

VVD komt met eigen motie
In reactie hierop kondigt de VVD-Leidschendam-Voorburg aan dat zij 13 februari met een eigen motie komen. Deze motie zal vragen om een voorstel van het college waarin lokaal invulling wordt gegeven aan de Spreidingswet, rekening houdend met de eerder genoemde randvoorwaarden en met betrokkenheid en participatie van de lokale gemeenschap.

De komende raadsvergadering belooft dus een cruciaal moment te worden in de discussie over de opvang van asielzoekers in Leidschendam-Voorburg, waarbij verschillende politieke visies en belangen tegenover elkaar staan.